Protocol samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche

Dit protocol biedt duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken tijdens de coronacrisis. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 22 april 2020 en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden. Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.

Dit protocol richt zich op de uitzendbranche en specifiek op de werkzaamheden van uitzendkrachten. Verbonden aan dit protocol zijn de branchespecifieke protocollen waar de uitzendkrachten werkzaam zijn en aanvullende protocollen etc. Raadpleeg de website van het RIVM (www.rivm.nl) voor de algemene maatregelen en voorschriften rondom het handelen in het geval van (een verdenking van) coronabesmetting.

Partijen richten een Helpdesk Coronamaatregelen Uitzendbranche in. Dit is een centraal loket voor vragen, informatie en om overtredingen van de regels van veilig samen doorwerken te melden.

Daar waar in de tekst hij staat, kan ook zij gelezen worden.

Uitgangspunt van het protocol

Het protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en de doorgeleidingsplicht.

Hieronder wordt allereerst ingegaan op de bijzondere driehoeksrelatie die er geldt in de uitzendbranche tussen uitzendkracht, opdrachtgever en uitzendorganisatie. Aansluitend volgt de verantwoordelijkheid per actor en daarna de algemeen geldende richtlijnen rondom het coronavirus.

Doorgeleidingsplicht en de driehoeksverhouding – wie is waar voor verantwoordelijk?

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de uitzendorganisatie voldoende informatie krijgt om de uitzendkracht goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn (nieuwe) functie.

De uitzendorganisatie moet er op haar beurt voor zorgen dat de uitzendkracht die informatie ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt. Dit heet de doorgeleidingsplicht.

Dankzij de doorgeleidingsplicht weet een uitzendkracht welke risico’s er spelen op een (nieuwe) werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen hij rekening moet houden tijdens het werk. 20 mei komt er ook een animatie beschikbaar in het Nederlands en het Pools.

Dit protocol gaat expliciet over de maatregelen die genomen moeten worden inzake het coronavirus. Daaraan zijn de algemene veiligheidsvoorschriften onlosmakelijk verbonden. Zie hiervoor de informatie op de DOORZAAM-site.

De figuur hieronder laat zien wat er van de betrokken partijen wordt verwacht inzake de doorgeleidingsplicht inclusief coronamaatregelen.

De opdrachtgever

De opdrachtgever (waaronder de uiteindelijke eindinlener in geval van doorlening, interne uitzending e.d.) draagt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht en ziet erop toe dat het brancheprotocol coronamaatregelen, en indien niet aanwezig, de RIVM-richtlijnen worden toegepast, ook voor de uitzendkracht.

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de uitzendorganisatie voldoende informatie krijgt over de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus om de uitzendkracht goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn (nieuwe) functie. Het is aan de opdrachtgever om aan de uitzendorganisatie te laten weten of er een branchespecifiek protocol veilig werken inzake het coronavirus is opgesteld.

De opdrachtgever stelt vast wie vanuit het bedrijf:

 1. toeziet op de uitvoering van het werk door de uitzendkracht en naleving van de veiligheidsvoorschriften rondom het coronavirus waaronder alle hygiënische voorschriftmaatregelen;
 2. verantwoordelijk is voor de veiligheid van het werk en de werkplek en voor de veiligheidsvoorschriften rondom het coronavirus. Deze veiligheidsvoorschriften moeten gebaseerd zijn op de RIVM-richtlijnen en indien aanwezig een branchespecifiek protocol veilig werken inzake het coronavirus;
 3. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekt met bijbehorende instructie met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften rondom het coronavirus.

De opdrachtgever is verplicht om de informatie in punt 3 uiterlijk één dag voor aanvang van de werkzaamheden aan te leveren aan de uitzendorganisatie.

De uitzendorganisatie

De uitzendorganisatie zorgt ervoor dat de uitzendkracht voor aanvang van het werk bekend is met de algemene veiligheidsvoorschriften en de specifieke veiligheidsvoorschriften geldend bij de opdrachtgever rondom het coronavirus. De uitzendorganisatie vergewist zich ervan dat de uiteindelijke opdrachtgever voldoende maatregelen heeft getroffen.

De uitzendorganisatie moet ervoor zorgen dat de uitzendkracht de informatie van de opdrachtgever ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt. Hierdoor weet een uitzendkracht welke risico’s er spelen op een

page2image1339589664

(nieuwe) werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus hij rekening moet houden.

Voor de opdrachtgever en de uitzendkracht moet bekend zijn bij welke persoon(en) zij terecht kunnen bij vragen over de coronamaatregelen.

De uitzendkracht

Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, neemt hij de informatie over de coronamaatregelen die hij van de uitzendorganisatie heeft gekregen nauwkeurig door. Als er onduidelijkheden zijn, vraagt de uitzendkracht om opheldering of een toelichting.

Tijdens het werk moet de uitzendkracht zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid én die van andere personen binnen het bedrijf door de algemeen geldende en branche- en bedrijfsspecifiek geldende coronamaatregelen in acht te nemen. In het beginsel wordt uitgegaan van goed werknemerschap.

Algemene maatregelen en voorschriften RIVM-richtlijnen

 • Houd minimaal 1,5 m afstand van andere mensen
 • Geef andere mensen geen hand
 • Was regelmatig je handen
 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts; Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts
 • Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte
 • Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.

Algemene hygiënische voorschriften veilige werkplek

 • Zorg dat er voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues aanwezig zijn
 • Maak meerdere malen per dag schoon met reguliere schoonmaakmiddelen: balies, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, lichtknoppen, toetsenborden, computermuizen, telefoons, kranen, zeephouders, gootstenen en toiletten
 • Door ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren, wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid ook duidelijk kenbaar
 • Besteed aandacht aan het wassen van servies en bestek met water en zeep. Bij voorkeur op een hoge temperatuur in de vaatwasser
 • Zorg voor een goede ventilatie. Het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning, aangezien de druppels slechts twee meter kunnen overbruggen en te zwaar zijn om door de airconditioning opgezogen te kunnen worden

Wanneer moeten uitzendkrachten thuisblijven?

 1. Uitzendkrachten blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
 2. Uitzendkrachten blijven thuis als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is).
 3. Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen), moeten zij telefonisch contact opnemen met hun huisarts.

Er gelden uitzonderingen op punten 1 en 2 wanneer uitzendkrachten werkzaam zijn in een cruciaal beroep in een vitaal proces1.

1 Vitale processen en cruciale beroepen: zie informatie van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen en VNO-NCW www.vno- ncw.nl/weekbulletin/extra-info-lijst-cruciale-beroepen-voor-noodopvang-kinderen

Voor deze uitzendkrachten geldt:
 • niet naar het werk gaan door uitzendkracht bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid
 • niet naar het werk als je zelf klachten hebt (ook niet bij verkoudheidsklachten)
 • wel naar het werk als een gezinslid klachten heeft (inclusief koorts).

Wanneer mag een uitzendkracht naar huis?

Van iedere uitzendkracht wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt voor de eigen veiligheid en gezondheid en voor die van anderen. Hij gaat dus naar huis bij milde verkoudheidsklachten, zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts. Ook hier geldt, in geval van milde klachten, de uitzondering dat bij een cruciaal beroep in een vitale functie een andere afweging gemaakt kan worden.

Wanneer worden uitzendkrachten naar huis gestuurd?

Als uitzendkrachten verkoudheidsklachten hebben, bij koorts of het niet hanteren van de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen worden zij naar huis gestuurd. Ook hier geldt, in geval van milde klachten, de uitzondering dat bij een cruciaal beroep in een vitale functie een andere afweging gemaakt kan worden. In overleg met de uitzendkracht, opdrachtgever en uitzendorganisatie.

Beoordeling hoogrisicogroep

Bij twijfel of een uitzendkracht behoort tot de hoogrisicogroep kan de bedrijfsarts/arbodienst worden gevraagd om advies.

Vertaling van advies naar de dagelijkse praktijk

Van belang is een goede vertaling van het protocol naar de dagelijkse praktijk. Dit is de taak van de opdrachtgever.

Wat is de werkwijze wanneer het werk vraagt om samenwerking waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden?

Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Hierbij wordt uitgegaan van wat gebruikelijk is bij de opdrachtgever. Als dit een issue is, moet de uitzendonderneming van tevoren geïnformeerd worden door de opdrachtgever.

Veilig vervoer

page5image1341291728

* Er is nog geen definitie van een gezamenlijk huishouden vastgesteld. De Stichting van de Arbeid vraagt het ministerie van SZW, in afstemming met andere betrokken ministeries en lokale overheden, z.s.m. een eenduidige definitie bekend te maken.

Helpdesk Coronamaatregelen Uitzendbranche in samenwerking met de SNCU

Stuur een e-mail naar helpdesk@doorzaam.nl of bel naar 0800-7008 (gratis). Meldingsformulier Arbeidsinspectie